Vispārīgie noteikumi

Vispārīgie noteikumi, noslēdzot pirkšanas-pārdošanas līgumu, pasūtot preci interneta veikalā www.muum.lv

Noteikumu – līguma darbība

Šie pasūtīšanas noteikumi darbojas attiecībā uz mājaslapā www.muum.lv esošajā interneta veikalā latviešu valodā pasūtīto preču pirkšanas – pārdošanas līgumiem (turpmāk tekstā vienskaitlī – «Līgums»), kuri tiek noslēgti Latvijā starp SIA “Arctic Sky”, vienotais reģistrācijas nr. LV44103059541, juridiskā adrese: Viršu iela-3, Cēsis, LV-4100; e-pasta adrese: hello@muum.lv; tālr. + 371 26471110; (turpmāk tekstā – «Pārdevējs») un fizisku personu (turpmāk tekstā – «Pircējs»), kura izdara pasūtījumu (turpmāk tekstā – «Pasūtījums»), šo noteikumu darbības periodā.

Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā vienpusējā kārtībā mainīt pasūtīšanas noteikumus. Mainītie pasūtīšanas noteikumi darbojas tikai attiecībā uz Pasūtījumiem, kuri iesniegti pēc pasūtīšanas noteikumu izmaiņām. Šī pasūtīšanas noteikumu redakcija ir spēkā Pasūtījumiem interneta veikalā no 21.07.2017.

Līguma noslēgšana un līguma stāšanās spēkā

Pircēja Pasūtījums tiek uzskatīts par ierosinājumu noslēgt Līgumu. Pārdevējam nav pienākums Pircējam atsevišķi ziņot par savu piekrišanu. No brīža, kad Pārdevējs sāk pasūtījuma izpildi, tiek uzskatīts, ka Pārdevējs piekrīt Pasūtījumam.

Pasūtījums zaudē spēku, ja pagājušas 2 nedēļas no brīža, kad Pārdevējs par to uzzinājis, bet pircējs nav veicis apmaksu.

Pēc Pasūtījuma veikšanas interneta veikalā, Pircējam ir pienākums paziņot savu vārdu un uzvārdu, elektroniskā pasta adresi, tālruņa numuru un piegādes adresi vai piegādes veidu, pēc tam Pircējam tiek nosūtīta automātisks elektronisks Pasūtījuma apstiprinājums.

Pasūtījuma apstiprinājumam ir tikai informatīva nozīme, tas neapstiprina Pārdevēja piekrišanu Pasūtījumam ar mērķi noslēgt Līgumu.

Pircējam ir pienākums norādīt precīzu informāciju, t.i., vārdu, uzvārdu, piegādes adresi un savu kontaktinformāciju: e-pastu un tālruņa numuru. Ja Pircējs ir norādījis nepareizu tālruņa numuru vai e-pastu, kas liedz Pārdevējam vai Pasūtījuma piegādātājam sazināties ar Pircēju, Pārdevējam nav pienākums meklēt Pircēju, kā arī atmaksāt Pircējam veikto Pasūtījuma apmaksu.

Pārdevējs piekrīt noslēgt Līgumu tikai ar pilngadīgu personu, kuras tiesībspēja un rīcībspēja nav ierobežota.

Pārdevējs saglabā Pircēju pasūtījumus savā elektroniskajā datubāzē.

Pasūtījumus Pircējs var veikt 24 stundas diennaktī, bet pasūtījumu komplektēšanu Pārdevējs veic darba dienās no plkst. 10:00 līdz 17:00.

Pārdevējam ir tiesības uzsākt Pasūtījuma izpildi tikai tad, ja ir saņemta samaksa par Pasūtījumu Pārdevēja bankas kontā vai kādā citā maksājumu sistēmā.

Pircēja tiesības atteikties no Līguma

Pircējam ir tiesības atteikties no Līguma un atdot atpakaļ preci 14 dienu laikā no Pasūtījuma saņemšanas.

Pircējam ir tiesības atteikties no pirkšaans-pārdošanas līguma, kas noslēgts uz Pasūtījuma pamata, nepaskaidrojot atteikšanās cēloni.

Lai atteiktos no Līguma, Pircējam jāaizpilda preces atdošanas veidlapa, kas pieejama https://muum.lv/pages/atteikuma-tiesibas un prece oriģinālajā iesaiņojumā (ja tāda ir), ar visiem marķējumiem par saviem līdzekļiem jānogādā prece Uzņēmumam Cēsīs, Viršu ielā – 3, LV-4100

Par Pircēja atteikšanos tiek uzskatīta arī savlaicīga preces atdošana bez preces atdošanas veidlapas.

Gadījumā, ja preces tiek atsūtītas atpakaļ sabojāta vai lietota, Pārdevējam ir tiesības pieprasīt kompensāciju no Pircēja saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. (Noteikumi par distances līgumu, III daļas, 19.punkts).

Naudu par atdoto preci Pārdevējs pārskaitīs uz Pasūtītāja norādīto kontu 30 dienu laikā no preces aizsūtīšanas atpakaļ.

Pārdevēja piegādes izdevumi netiek kompensēti, tie jāsedz Pircējam.

Pircējam nav tiesības izmantot atteikuma tiesības, ievērojot šādus ieteikumus un nosacījumus: – atdodamais Pasūtījums nedrīkst būt atvērts, kā arī lietots (ievērojot preces specifiku).

Pircējam nav tiesības izmantot atteikuma tiesības, ievērojot šādus ieteikumus un nosacījumus: – atdodamais Pasūtījums nedrīkst būt atvērts, kā arī lietots (ievērojot preces specifiku); – ja atdodamā pasūtījuma stāvoklis ir pasliktinājies, un tas ir noticis nepareizi to uzglabājot, Pircējam nav tiesības izmantot atteikuma tiesības; – pircējam ir pienākums saglabāt un nesabojāt Pasūtījuma iepakojumu; – ja Pārdevējs konstatē, ka Pasūtījums pirms atteikuma tiesību izmantošanas ir ticis lietots, atvērts utml., Pārdevējs var atteikties atmaksāt par Pasūtījumu veikto samaksu, kā arī šādā situācijā Pasūtījumu nesūta un neatdod atpakaļ Pircējam, bet gan to utilizē.

Pārdevēja tiesības atteikties no līguma

Pārdevējam ir tiesības atteikties no pirkšanas-pārdošanas līguma, kurš noslēgts pēc Pasūtījuma pamata, ja Pasūtījuma piegāde nav iespējama, tai skaitā, ja Pārdevējam ir beigušies attiecīgās preces krājumi. Pārdevējam par šādu gadījumu pie pirmās iespējas jāpaziņo pa tālruni, elektronisko pastu vai pastu. Tādā gadījumā Pircēja samaksāto summu Pārdevējs atmaksā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā, uz Pircēja bankas kontu vai maksājuma sistēmu, no kuras Pircējs ir veicis norēķinus ar Pārdevēju

Preces cena, piegādes pakalpojumu vērtība

Interneta veikalā www.muum.lv cenas norādītas eiro un ietver sevī visus spēkā esošos nodokļu maksājumus, kas attiecināmi uz konkrētu darījumu. Pārdevējam ir tiesības precizēt cenas, ja tiek mainīts nodokļu apmērs.

Pasūtījums tiek nogādātas Pircējam ar Omniva pakomātu starpniecību. Piegādes maksa 2,88 EUR

Par citiem piegādes veidiem, kā arī par piegādi ārpus Latvijas teritorijas Pircējs var sazināties ar Pārdevēju rakstot uz e-pastu hello@muum.lv

Pasūtījuma izpildes laiks

Vidējais Pasūtījuma izpildes termiņš ir 2 – 6 darba diena Latvijas teritorijā un 4 līdz 10 darba dienas ārpus Latvijas teritorijas, taču Pārdevējs patur tiesības Pasūtījumu piegādāt 2 kalendāro nedēļu laikā, jo piegādes termiņi var mainīties atkarībā no Pārdevēja īpašajiem noteikumiem un/vai Pasūtījuma pieejamības Pārdevēja noliktavā.

Ja Pasūtījums tiek speciāli izgatavots vai arī konkrētās preces Pasūtījuma izdarīšanas mirklī nav Pārdevēja noliktavā, Pasūtījuma izpildes termiņš ir līdz piecpadsmit darba dienām

Pasūtījuma izpildes vieta

Preces visā Latvijas teritorijā, tiek piegādātas ar kurjeru – SIA “Omniva”.

Sūtījumu no “Omniva” pakomātiem var izņemt katru dienu 24 stundas diennaktī. Sūtījuma saņemšanai būs nepieciešams individuāls durvju kods, kas tiks nosūtīts īsziņā/e-pastā, kuru jāievada pakomātā, lai atvērtos skapīša durvis, kurā atrodas Pircējam adresētais sūtījums.

Pakomātā sūtījums tiek glabāts 7 dienas. Ja šo 7 dienu laikā sūtījums no pakomāta netiek izņemts, tas tiek nogādāts atpakaļ Pārdevējam un un tādējādi Pircējam netiek atgriezta samaksa par piegādi.

Ja Pircējs ir izmantojis piegādes piedāvājumu, kas paredz bezmaksas piegādi, bet sūtījumu nav izņēmis, atkārtotas piegādes gadījumā, Pircējam ir pienākums apmaksāt atpakaļsūtīšanas izmaksas, kā arī atkārtotas piegādes izmaksas kopumā par 5,40 €

Pasūtījuma apmaksa

Pircējs veic Pasūtījuma apmaksu ar pārskaitījumu uz Pārdevēja kontu. Pasūtījums tiek apstiprināts un izsūtīts, kad nauda saņemta Pārdevēja kontā.

Preces piegāde tiek organizēta tikai, ja Pārdevējam ir iespējams pārliecināties par samaksas saņemšanu

Atteikšanās no pasūtījuma izpildes

Pārdevējam ir tiesības atteikties no pasūtījuma izpildes, ja Pircējs 12 mēnešu laikā 3 vai vairāk reizes pasūtīto preci atdod (nosūta) atpaka

Noslēguma noteikumi

Uz šiem noteikumiem un pirkšanas – pārdošanas Līgumu, kurš noslēgti preču pirkšanai Pārdevēja interneta veikalā, attiecas Latvijas tiesības.

Doto noteikumu jebkura panta spēkā neesamība neiespaido pārējo noteikumu vai pirkšanas-pārdošanas līguma derīgumu.

Spēkā neesošais pants jāaizstāj ar likumīgu pantu, kurš spēkā neesošajam pantam visvairāk līdzīgs gan juridiski, gan finansiāli.

Pārdevēja dati: SIA “Arctic Sky” Reģistrācijas Nr. 44103059541,

Juridiskā adrese: Viršu iela-3, Cēsis, LV-4100;

e-pasta adrese: hello@muum.lv;

tālr. + 371 26471110